Members

Staff

Professor :
Shigehiko Kanaya

Visiting Professor :
Tadao Sugiura
Tetsuo Sato

Associate Professor :
Md.Altaf-Ul-Amin

Assistant Professor :
Naoaki Ono
Alex Ming Huang

Research Fellow :
Aki H. Morita
Li Donghan

Secretary :
Minako Ohashi

Students

Doctor Course Students :
D3 Yoshiko Wada
D3 Satoshi Watanabe
D3 Yuko Tsumagari
D3 Kang Liu
D3 Makio Shiraishi
D2 Ryohei Eguchi
D1 Antonio Victor Andrew Asuncion
D1 Mohammad Bozlul Karim
D1 Nobutaka Wakamatsu
D1 Naoki Yokoyama

Master Course Students :
M2 Yumi Nohara
M2 Yasue Aoyama
M2 Jun Noguchi
M2 Koshirou Kido
M2 Yudai Maeda
M1 Tian Zhaoyin
M1 Kounosuke Asano
M1 Masamitsu Harada
M1 Yoshitaka Inoue
M1 Takamasa Okanisi
M1 Shotaro Takematsu
M1 Tetsushi Tanaka
M1 Shun Saito

Research Students :
Masayoshi Matsumoto

Alumni :
Ph.D
2017 Azian Azamimi binti Abdullah
2017 Akihiro Yamamori

Master
2017 Keiko Kou
2017 Yusuke Morita
2017 Subaru Nakayama